صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

ظهور خبرنگاران "یک‌ شبه" با روزنامه‌های دوم خردادی شروع شد

14 اوت 2015 13:17
خانم آزاد شما بر چه اساس فکر می کنید که روزنامه اطلاعات روزنامه خوبی نیست؟ آیا خواننده دائمی این روزنامه هستید؟ می دانید که خریداران و خوانندگان این روزنامه خیلی بیشتر از روزنامه های شرق و آرمان و آفتاب یزد است؟ مبنای اینکه شما و نیز خیلی از روشنفکران فکر می کنند با تحقیر اطلاعات روزنامه نگار نوگرا به نظر خواهند رسید چیست؟

اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟