صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

روزگاری که استفاده از رادیو نیازمند اجازه شهربانی بود

8 اوت 2015

خبرنگاران ایران -«هفتاد سال پیش، ناگهان ظهور رادیو»، نوشته‌ای است از آندانیک هوویان. او در این یادداشت به اردیبهشت ۱۳۱۹ خورشیدی، یعنی به روزی برمی‌گردد که نخستین ایستگاه رادیویی ایران شروع به کار کرد: «مردم تازه با واژهء رادیو آشنا شده‌اند. نقل محفل پولدارها و کله‌گنده‌ها رادیوست و سر دیگر این ماجرا به دست شهربانی کل کشور. استفاده از رادیو مقررات و شرایط ویژه‌ای دارد که شهربانی آن را وضع و اعلام کرده است. کسی اجازه‌ی خرید و استفاده از رادیو را ندارد؛ مگر اینکه از اداره‌ء مذکور پروانهء مورد نظر را دریافت کند...»


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟