صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

خَرمندیِ اعلی‌حضرت و پروفسور مارچِ فالگیر

12 ژوئيه 2015

خبرنگاران ایران -یکی از کارمندان اطلاعات به آذریزدی می‌گوید: «روزنامهء اطلاعات هر روز چاپ می‌شود و پر از غلط است. گفته‌اند یک مصحح خیلی خوب می‌خواهیم که سابقه‌ء غلط‌‌گیری داشته باشد و بتواند حدالامکان غلط‌های روزنامه را کم کند...» آذریزدی ادامه می‌دهد: «بعد از امتحان گفتند خیلی خوب است. از این به بعد اجازه‌ء چاپ را همیشه آقای آذر بدهد...»

ما امروز با کمک رایانه به سادگی هر اشتباه تایپی را تصحیح می‌کنیم؛ اما در آن روزگار دستگاه حروفچینی روزنامهء اطلاعات «لاینوتایپ» بود. یعنی چه؟ آذریزدی اینطور توضیح می‌دهد: «این دستگاه، حرف به حرف نمی‌چید؛ بلکه سطرچین بود. حروفچین وقتی می‌خواست یک غلط را درست کند، باید تمام سطر را دوباره می‌چید.»


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟