صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

روزنامه‌نگاری، ابزاری برای دیدبانی حقوق بشر

5 ژوئن 2015

خبرنگاران ایران-کیوان صمیمی روزنامه‌نگاری است که به تازگی از زندان آزادشده. بانشاط و انرژی زیاد حرف می‌زند و از احساسات این روزهایش می‌گوید. می‌گوید هنوز به زمان بیشتری احتیاج دارد تا به ادامه فعالیت‌هایش فکر کند. در این گفتگو از نامه می‌گوید. نامه‌ای که مدیرمسئولی‌اش را بر عهده داشت. او در همین گفتگو برخی انتقادهایش را به فضای حال حاضر روزنامه‌نگاری ایران نیز بر زبان می‌آورد. از نخستین مطلبش می‌گوید که در پیام هاجر منتشر شد تا فضای زندان و مقایسه‌اش از زندان این دوره با زندان دوره گذشته. کیوان صمیمی در سال ۸۸ و به دلیل انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری به شش سال حبس محکوم شد. او در دوران شاه نیز ۱۰ سال را در زندان گذراند.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟