صفحه اصلی
1 بهمن 1396

يك پيام بفرستيد

در پاسخ به

تبعیض میان انعکاس صدای زنان و مردان در رسانه ها

23 اوت 2015

خبرنگاران ایران- تنها اعراب و كشورهاي خاورميانه نيستند كه ميان انعكاس صداي زن و مرد تبعيض قائل مي‌شوند. در ساير كشورها، هر چند مرزهاي آزادي بيان بسيار فراخ‌تر است، اما زنان در صنعت رسانه‌اي از فرصت‌هاي برابر با مردان برخوردار نيستند، و پوشش رسانه‌اي از آنان نيز بسيار كمتر است. تبعيض بر اساس جنسيت، با اصول حقوق بشر مغاير است. آمارهايي در مورد ميزان استخدام زنان در صنايع رسانه‌اي و حجم مطالب يا زماني كه به زنان در رسانه‌ها اختصاص داده مي‌شود از آن جهت مهم است كه نشان مي‌دهد تجربه‌هاي گوناگون زنان تا چه حد مورد توجه يا بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. قوي‌تر شدن زنان تا حد زيادي بسته به آن است كه آنها بتوانند از ابزار رسانه‌ها براي بيان عقايد خود در مورد تبعيضي كه بر ايشان مي‌رود، استفاده كنند.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟