19 تیر 1390

قطعنامه شورای امنیت در باره سلامت و امنیت روزنامه نگاران

19 تیر 1390

ترجمه از خبرنگاران ایران-مهتاب پاینده

سازمان ملل متحد

شورای امنیت

قطعنامه 1738 (2006)

مصوب شورای امنیت در 5613 امین مجمع آن مورخ 23 دسامبر 2006.

شورای امنیت، نظر به اینکه طبق منشور سازمان ملل متحد وظیفه اصلی اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و برجسته ساختن اهمیت اتخاذ تدابیری به مقصود پیشگیری از تنش و برطرف کردن آن است،

با تأکید مجدد بر قطعنامه های 1265 (1999) ، 1296 (2000)، 1674 (2006) در خصوص حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری مسلحانه و قطعنامه 1502(2003) در مورد حفاظت از کارکنان سازمان ملل ، کارکنان مرتبط با آنها وکارکنان گروههای انسان دوستانه در مناطق درگیری ، به اضافه دیگر قطعنامه ها و بیانیه های ریاستی اش، با تأیید مجدد تعهداتش به اهداف مندرج در منشور سازمان ملل آنچنانکه در بند اول (1-4) منشور آمده ، نیز تعهداتش در خصوص اصول منشور آنچنانکه در بند دوم (1-7)آن آمده است که متضمن پایبندی اش به اصول استقلال سیاسی ، تساوی بی قید و شرط تمامی کشور، تمامیت ارضی و احترام به خودمختاری آنهاست.

با تأکید مجدد بر اینکه طرف های دخیل در درگیری مسلحانه مسئولیت اصلی را در ایفای گام های عملی جهت تضمین حفاظت و امنیت افراد غیر نظامی برعهده دارند،

با عنایت به کنوانسیون های ژنو مورخ 12 آگوست 1949، به ویژه کنوانسیون 12 آگوست 1949 در خصوص نحوه برخورد با اسیران جنگی و پروتکل های الحاقی 8 جون 1977 و به ویژه پروتکل الحاقی در مورد حفاظت از روزنامه نگارانی که در مناطق درگیری مسلحانه به ایفای رسالت خطیر حرفه ای شان اشتغال دارند،

با تأکید بر ممنوعیت های قانونی موجود مطابق با قوانین بین المللی انسان دوستانه برضد حملات عمدی به افراد غیر نظامی ،که چنین اقداماتی در شرایط درگیری مسلحانه به معنای دقیق کلمه جنایات جنگی محسوب می شوند، و با تذکر ضرورت لغو مصونیت قضایی عاملان چنین جنایاتی،

با تذکر این مهم که کشورهای عضو کنوانسیون های ژنو مکلف به یافتن عوامل متهم به ارتکاب جرم و یا آمرین به ارتکاب جرم سنگین نقض این کنوانسیون ها هستند و نیز الزامشان به محاکمه آنها به پیش دادگاه خودی ، بی آنکه ملیت شان لحاظ شود، و یا واگذلری شان برای محاکمه به کشور مربوطه دیگری مشروط بر آنکه این کشور دیگر دعوی قانونی موجهی را علیه افراد مذکور ارائه کرده باشد،

با جلب توجه همه کشورها به حیطه فراگیر سازوکار حصول عدالت و سازش، که شامل دادگاهها و محکمه های جزایی ملی ، بین المللی و "مختلط" ، و کمیته های حقییت یاب و رفع اختلاف می شود و با نظر به این حقیقت که همچو سازو کارهایی نه تنها زمینه ساز ارتقا مسئولیت فردی در قبال دیگر جرایم بوده بلکه در عین حال به ترویج صلح ، ارج به کیان حقیقت و رفع اختلافات و ارتقا حقوق قربانیان یاری می رساند،

با اذعان به اهمیت رویکردی جامع ، منسجم و عمل محور که برنامه ریزی به هنگام جهت حفاظت از افراد غیر نظامی در شرایط درگیری مسلحانه را در بر می گیرد و تأکید مشدد بر لزوم اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از تنش و درگیری که بدین سان علل ریشه ای درگیری مسلحانه به طور همه جانبه هدف قرارگرفته می شود تا در درازمدت به افزایش حفاظت از افراد غیر نظامی بیانجامد که خود شامل ترغیب توسعه پایدار، ریشه کن ساختن فقر، آشتی ملی، زمامداری کارآمد، دموکراسی ، حکومت قانون و احترام به حفاظت از حقوق انسانی می شود،

با ابراز نگرانی شدید از فزونی اعمال خشونت آمیز نسبت به روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر حرفه ای و فنی وابسته شان دربسیاری از نقاط دنیا در درگیری مسلحانه، به ویژه حملات عمدی به آنها که نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه است،

با اذعان به این مهم که توجه به مسئله حفاظت از روزنامه نگاران در شرایط درگیری مسلحانه مبتنی بر فوریت و اهمیت ویژه آن و تأیید نقش ارزشمندی است که دبیرکل در فراهم آوردن اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می تواند ایفا کند،

1.تعدی و حملات عمدی به روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر فنی و حرفه ای وابسته شان را در شرایط درگیری مسلحانه محکوم می کند و خواهان پایان قطعی همچو اعمالی از سوی تمامی طرفین درگیر است.

2. با ذکر این حقیقت که روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر فنی و حرفه ای وابسته که در راستای انجام رسالت حرفه ای شان در مناطق درگیری مسلحانه مشغول به کارهستند باید به عنوان فرد غیر نظامی در نظر گرفته شوند و با همان منزلت از آنان حمایت شده و ارج داده شوند، مشروط بر اینکه آنان نیز اقدام به اعمالی نکنند که مغایر جایگاهشان به عنوان فرد غیر نظامی باشد.

3. خاطر نشان می سازد که تجهیزات و تأسیسات رسانه ای اشیاء غیر نظامی محسوب شده و نباید مورد هجوم ، مصادره و تلافی قرار گیرد، مگر آنکه به طور عینی سلاح نظامی باشند.

4. ضمن تأکید مجدد بر محکومیت هر گونه تحریکی که به خشونت علیه افراد غیر نظامی بیانجامد ، بر ضرورت واگذاری افرادی که باعث و بانی چنین خشونتی هستند به پیشگاه عدالت برای محاکمه مطابق قوانین قابل اجرای بین المللی تأکید دوباره دارد، و همچنین تمایلش به لحاظ داشتن اقداماتی در زمان مقتضی و به هنگام تصویب مأموریت و وظایفش ، در واکنش به رسانه هایی که به پخش برنامه هایی مبادرت می ورزند که قصد تحریک جنایات ضد بشری ، قتل عام و موارد جدی نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه را دارند، تصریح می کند.

5. خواست اش مبتنی بر اطاعت کامل طرف های درگیری مسلحانه از وظایف عملی ای که طبق قوانین بین المللی بدان مکلف اند در راستای حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری مسلحانه که روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر فنی و حرفه ای وابسته شان را نیز در بر می گیرد، را یادآور می شود.

6. مصرانه خواستار آن است که کشور ها و طرفین درگیری مسلحانه هر چه در توان دارند بکوشند تا مانع نقض قوانین بین المللی انسان دوستانه در قبال افراد غیر نظامی، روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر حرفه ای و فنی وابسته شان شوند.

7. بر مسئولیت کشورها در تبعیت از تعهدات شان طبق قوانین بین المللی جهت پایان بخشیدن به مصونیت قضایی آنانی که مسئول تخلفات جدی از قوانین بین المللی انسان دوستانه هستند و پیگرد قا نونی شان، اصرار دارد، 8. مصرانه خواستار آن است ، که همه طرف های درگیری مسلحانه به استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر حرفه ای و فنی وابسته شان احترم بگذارند.

9. خاطر نشان می سازد که هدف گرفتن عمدی افراد غیر نظامی و اشخاص تحت حفاظت، و نیز فرمان به ارتکاب تخلفات نظام یافته فاحش و گسترده از قوانین بین المللی انسان دوستانه و حقوق انسانی در شرایط درگیری مسلحانه به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شود که در این خصوص تأکید مجدد بر توجه به این شرایط و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در قبالشان را دارد.

10. از کشور هایی که هنوز به این مهم مبادرت نورزیده اند که پروتکل های الحاقی 1 و2، 1977 کنوانسیون ژنو را مورد توجه قرار دهند و به عضویت آن درآیند دعوت می نماید که در سریع ترین زمان ممکن بدان اقدام کنند.

11. تصریح می کند که به موضوع حفاظت از حقوق روزنامه نگاران در دستور جلسه " حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری مسلحانه" خواهد پرداخت.

12. از دبیر کل استدعا دارد که در گزارش بعدی خود در مورد حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری های مسلحانه ، زیر مجموعه ای را در خصوص مسئله سلامت و امنیت روزنامه نگاران ، اصحاب رسانه و کادر حرفه ای و فنی وابسته شان منظور دارد.

 • Version imprimable de cet article Version imprimable
 • envoyer l'article par mail envoyer par mail
 • نوآوری‌های خبر‌نگاران در فضای خشونت‌بار مکزیک

  2 آذر 1394

  خبرنگاران ایران- گزارش‌گران محلی مانند اسپینوزا با بزرگ‌ترین خطرات مواجه‌اند. مشکلات اسپینوزا زمانی شروع شد که در سال ۲۰۱۲ یک مقام رسمی دولت به او گفت یا دست از پوشش اعتراضات دانشجویی بردارد یا «به سرنوشت رِجینا دچار می‌شود». که اشاره‌ی او به رجینا مارتینِز گزارش‌گر پروسسو بود که همان سال در خانه‌اش در خَلَپه خفه‌اش کرده بودند. مقامات رسمی مرگ او را به دزدان نسبت دادند اما اسپینوزا و سایر روزنامه‌نگاران معتقد بودند که دلیل قتل او گزارش‌ جرائم است. در ماه مه اسپینوزا تابلویی در بازار اصلی خَلَپه روبه‌روی ادارات دولتی نصب کرد که روی آن نوشته بود «بازار رِجینا مارتینز». هدف از این کار ادای احترام به مارتینز و اعتراض به روند تحقیقات بود.

 • روزنامه‌نگاری روباتی: آینده به سرعت از راه می‌رسد

  3 آبان 1394

  خبرنگاران ایران-روبات ها می توانند از طریق بانک عظیمی از متن های قابل مقایسه‌ که برای تولیدشان هزینه زیادی پرداخت شده است، زبان آموزی کنند. آن ها از راه مقایسه ی گزارش هایی که در طول دهه ها توسط اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل تهیه شده‌اند و با صرف هزینه های گزاف توسط انسان به زبان های مختلف ترجمه شده اند، ترجمه به زبان های مختلف را انجام می دهند. وقتی از آنان ترجمه ای درخواست می شود، این ترجمه های از قبل انجام شده را برای یافتن الگوهای مشابه یا بخش‌هایی که بتوانند آنان را به هم وصل کنند، جست وجو می کنند.روبات ها درها را به روی کمپانی‌های جدید خبری خواهند گشود که وقتی نظم اوضاع به هم می‌ریزد، سر میرسند و قادرند فن آوری را آنگونه که مناسب است به کار گیرند.

 • بهشت امن ترکیه برای روزنامه‌نگاران خارجی جهنم می‌شود

  13 مهر 1394

  خبرنگاران ایران-برای سال‌ها ترکیه به‌عنوان بهشت امن روزنامه‌نگاران آزاد و محل و مرکزی باثبات و با فضایی امن برای روزنامه‌نگاران خارجی بود. آن‌ها می‌خواستند حوادث بعد از بهار عربی را پوشش دهند. اما از زمانی که روزنامه‌نگاران خارجی بحران‌های متعدد دولت ترکیه را پوشش خبری دادند و گزارش‌هایی درباره تظاهرات پارک گیزی استانبول در سال 2013 و واقعه نگران‌کننده معدنچیان در سال 2014، نوشتند، مورد تهدید مستقیم قرار گرفتند. مقامات ترکیه درحالی‌که خبرهای قابل‌قبول و قابل استنادی درباره درگیری‌های جنگجویان کرد با نیروهای داعش و دیگر گروه‌های درگیر در عراق و سوریه، وجود داشت، با دستور کتبی، از روزنامه‌نگاران خارجی خواستند که دراین‌باره سکوت کنند.